Obchodné podmienky


1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci odoslaním záväznej objednávky potvrdzuje predávajúcemu, že akceptuje obchodné podmienky pre predaj a dodávku autorových umeleckých diel (ďalej len tovaru) vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

2. OBJEDNANIE TOVARU

Objednávku tovaru je možné urobiť on-line priamo v našom e-shope, alebo môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne prostredníctvom sms alebo telefonicky na telefónne číslo uvedené v kontaktoch.
Po prijatí objednávky predávajúcim, predávajúci kupujúcemu e-mailom odošle návrh kúpnej a licenčnej zmluvy. Po odsúhlasení podmienok, podpísaní zmluvy oboma zmluvnými stranami predávajúci objednaný tovar vyexpeduje podľa dohodnutého spôsobu doručenia.
Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu bude dodávať tovar v bezchybnom stave, ktorý vyhovuje daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.

3. VÝBER TOVARU

Objednávka je rýchla a jednoduchá. Pre nakupovanie si vyberte ten tovar o ktorý máte záujem. Vybratý tovar kliknutím otvorte pre zobrazenie detailov a pozorne si preštudujte popisy. Pod každým tovarom sa nachádza formulár o dopyte, formulár vyplňte, do správy napíšete Vaše kontaktné údaje, názov diela, cenu, kód a odošlite ho. 

Objednávku môžete zaslať aj ako obyčajný e-mail na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., do správy e-mailu napíšete Vaše kontaktné údaje, názov diela, cenu, kód, prípadne skopírujete odkaz na Vami vybraté dielo.

4. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Zaregistrovanie objednávky potvrdíme oznámením o prijatí objednávky. Okamihom potvrdenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú. Obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných zákonov, predpisov a reklamačného poriadku pre zákazníkov www.navratil.sk /www.galer.shop1.cz/ .
Potvrdenie objednávky zasiela predávajúci kupujúcemu e-mailom. O termíne dodania je povinný predávajúci informovať kupujúceho e-mailom alebo telefonicky.

5. DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota je od 3-21 dní, ak nie je uvedené inak. V prípade, že predávajúci niektorý tovar nebude mať na sklade, bude o tom kupujúceho obratom informovať.

6. BALNÉ A EXPEDIČNÉ

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. Objednaný tovar (menšie: obrazy, fotografie, grafiky, sochy) predávajúci zasiela kupujúcemu poštou na dobierku alebo kuriérom. Cena je závislá od hmotnosti objednaného tovaru. Balík s tovarom sa vždy poisťuje. Balné a expedičné náklady vrátane poistného sa pohybujú od cca 1,67 € do 70 €.
Ak kupujúci tovar odmietne prevziať od kuriéra, alebo bude potrebné dodávku opakovať viac krát z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v objednávke, alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa, všetky náklady s tým vzniknuté, hradí kupujúci.
Pri osobnej doprave tovaru (všetky rozmernejšie diela: sochy, obrazy) predávajúcim kupujúcemu sa suma vypočíta na základe prejdených km, cena za 1 km je 1 € /počíta sa len cesta tam /. Tovar hodnoty nad 1000 € v okruhu 150 km od Nitrianskych Sučian dodá predajca na svoje náklady, v tomto prípade treba uhradiť zálohu 150 €, ktorá bude po prevzatí diela odpočítaná z ceny. Ak si zákazník pri osobnej doprave tovaru zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo dôvodu, o ktorom predajcu vopred neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru.
Cena za prepravu bude vypočítaná zákazníkovi po prijatí objednávky. Cenu za prepravu je zákazník povinný spätne potvrdiť a odsúhlasiť. Ak nedôjde k dohode o cene za prepravu objednaného tovaru, bude sa táto skutočnosť považovať za storno objednávky.
Tovar si môže zákazník prevziať i osobne v našom ateliéri, a to po predchádzajúcej telefonickej dohode. V tom prípade mu cena za dopravu nebude účtovaná..
Pri objednávke zo zahraničia predávajúci vypočíta poštovné alebo dopravne individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela, pripadne osobne dopraví. Pri zásielke do zahraničia /okrem Českej republiky/ je nutne platbu zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej zálohovej faktúry vo výške 50 % z kúpnej ceny.

Pri doručení zásielky zásielkovou službou a poštou je nutné aby si kupujúci zásielku prehliadol pri prevzatí. V prípade poškodenia obalu (roztrhaný alebo rozmočený) musí kupujúci spísať s dopravcom protokol o poškodení zásielky. V prípade akéhokoľvek problému s dopravnou spoločnosťou nás, čím skôr informujte e-mailom alebo telefonicky.

7. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Každú objednávku môže kupujúci do 24 hodín zrušiť e-mailom a to bez udania dôvodu. Stači ak uvedie meno, e-mail a popis objednaného tovaru. Následne Vám bude doručené potvrdenie o zrušení objednávky.

8. REKLAMÁCIA A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie vyrieši predávajúci individuálnou dohodou a v súlade s platným právnym poriadkom k spokojnosti kupujúceho.
Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu do 2 dní výrobcu informovať o zistených vadách. Oznámenie o zistených vadách musí kupujúci vykonať písomne alebo e-mailom v lehote do 2 dní od prevzatia tovaru. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť o aké vady sa jedná a ako sa prejavili.
Za vady vzniknuté prepravcom predávajúci neručí. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

Záruka sa nevzťahuje na:
a) vady vzniknuté bežným používaním
b) vady vzniknuté nesprávnym použitím výrobku
c) vady vzniknuté nesprávnym skladovaním
d) vady vzniknuté mechanickým poškodením.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak.

Postup pri reklamácii: kupujúci informuje o reklamácii predávajúceho telefonicky, e-mailom alebo písomne; donesie tovar osobne na adresu predávajúceho; uvedie do zásielky dôvod reklamácie a svoju adresu; predloží doklad o zakúpení reklamovaného tovaru u predávajúceho.
Predávajúci reklamáciu kupujúceho vybaví čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, t.j. od prevzatia tovaru predávajúcim.

10. AUTORSKÉ PRÁVA

Obsah týchto stránok podlieha platným zákonom o autorských právach. Všetky materiály sú určené len k prezeraniu. Nie je povolené zriaďovať si žiadne kópie, výnimkou sú kópie určené k súkromným účelom, čím sa rozumie nekomerčné, domáce použitie jednotlivcom zahrňujúc zriadenie maximálne jednej kópie každého digitálneho obrázku.
Predajom diela, nie sú predané aj autorské práva. Kúpením obrazu, sochy, grafiky, fotografie sa rozumie kúpenie umeleckého diela len na jeden účel, nie na rozmnožovanie, nie na grafické a ani iné šírenie a použitie. V tomto prípade je možné zmluvne dohodnúť použitie diela na konkrétne použitie a čas, resp. odkúpiť autorské práva, čo nie je pri každom (obraze, soche, grafike a fotografii) cenovo rovnaké.

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje, že údaje poskytnuté kupujúcim pri nákupe tovaru, vrátane e-mailovej adresy, neposkytne tretej strane. Kupujúci prehlasuje, že zakúpením výrobku sa oboznámil s týmito zmluvnými podmienkami predávajúceho a že s nimi súhlasí.


Prevádzkovateľ:

Mgr. art. Martin Navrátil
972 21 Nitrianske Sučany 202, SK
DIČ: 1077199365